Begroting 2021

Home

Bijlagen

Bedragen x 1.000

Nr

Naam programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

420

Onderwijshuisvesting

598

0

-597

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

791

-255

-535

510

Sportbeleid en activering

657

-262

-395

520

Sportaccommodaties

1.285

-463

-822

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

275

0

-275

540

Musea

84

-58

-26

550

Cultureel erfgoed

98

-14

-84

560

Media

390

-17

-372

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.259

-208

-3.050

630

Inkomensvoorzieningen

4.418

-2.933

-1.485

640

Begeleide participatie

1.663

0

-1.663

650

Arbeidsparticipatie

268

-13

-255

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

660

-110

-550

671

Maatwerkdienstverlening 18+

3.520

0

-3.520

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.758

0

-3.758

681

Geëscaleerde zorg 18+

23

0

-23

682

Geëscaleerde zorg 18-

258

0

-258

2

GreenLab 2030

310

Economische ontwikkeling

388

0

-388

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.386

-1.587

200

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

7

-21

14

340

Economische promotie

456

-254

-202

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.408

-154

-1.254

3

Aantrekkelijk wonen

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.200

-66

-1.134

120

Openbare orde en veiligheid

864

-5

-859

210

Verkeer en wegen

2.809

-188

-2.621

710

Volksgezondheid

805

0

-805

720

Riolering

708

-1.111

403

730

Afval

2.059

-2.598

539

740

Milieubeheer

672

-11

-661

820

Grondexploitatie

2.956

-3.215

260

830

Wonen en bouwen

627

-858

231

4

Hart van Someren

810

Ruimtelijke ordening

881

-246

-636

5

Bedrijfsvoering

001

Bestuur

1.228

0

-1.228

002

Burgerzaken

763

-295

-468

004

Ondersteuning organisatie

6.006

-8

-5.998

005

Treasury

33

-802

769

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-26.364

26.364

008

Overige baten en lasten

608

-74

-534

009

VpB

50

0

-50

010

Mutaties reserves

1.511

-2.442

932

030

Beheer overige gebouwen en gronden

5

-36

31

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

108

-2.872

2.764

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

67

-1.696

1.629

064

Belasting overig

4

-96

93

HKP

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Totaal: Bedrijfsvoering

10.381

-34.686

24.305

Saldo

49.611

-49.334

-277

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43