Begroting 2021

Home

Bijlagen

In deze informatieve bijlage is een overzicht opgenomen van alle investerings projecten waarvan voorzien is ( peildatum september 2020) dat deze in 2021 of later afgerond worden.
De besluitvorming over deze projecten heeft al voor de vaststelling van de begroting 2021 plaatsgevonden.
Bij de afronding van de jaarstukken 2020 zal definitief bepaald worden wat het benodigde restant budget is voor de afronding van het project.

Planning

Planning

Budget

Nummer

Naam

origineel

aangepast

2021

004

Ondersteuning organisatie

00-3-004-014

IPI RES Functionaris gegevensbescherming

12-2020

04-2021

54.547

00-3-004-015

IPI RES Vergadermodule bestuurlijke besluitvorming

12-2020

12-2021

13.000

00-3-004-016

IPI RES Implementeren plan garantiebanen

12-2022

12-2022

4.000

00-3-004-017

IPI RES Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek

06-2020

03-2021

15.000

00-3-004-018

IPI RES Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact

12-2022

12-2022

21.878

00-3-004-019

IPI RES Ontvlechtingskosten I&A

12-2020

07-2021

-38.010

00-7-004-023

IPS Vervanging meubilair

12-2020

06-2021

109.200

00-7-004-024

IPS Vervanging vloerbedekking

12-2020

06-2021

56.000

11-3-004-005

IPI RES Invoering Vpb

12-2020

12-2021

15.542

11-3-004-009

IPI RES Personeelsbeleid; trainees / projectleider

12-2022

12-2022

446.920

11-3-004-012

IPI RES Overgang naar digitaal archief

12-2020

12-2021

70.035

11-7-004-018

IPS KCC inhaalslag

12-2020

06-2021

25.648

11-7-004-019

IPS Doorontwikkelen zaaksysteem

12-2020

12-2021

71.092

11-7-004-020

IPS Verv. software uitv. wettelijke archieftaak

12-2020

12-2021

110

Crisisbeheersing en brandweer

02-7-110-001

IPS Vervangen openbare bluswatervoorzieningen

12-2020

12-2021

70.000

120

Openbare orde en veiligheid

00-7-120-000

IPS Aanschaf hekwerk en herstellen hagen hondenuitlaatplaatsen

12-2020

03-2021

117.500

210

Verkeer en wegen

00-3-210-008

IPI RES Kleine aanpassingen openbare gebieden

12-2020

12-2021

33.778

00-3-210-010

IPI RES Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

12-2020

12-2021

29.743

00-3-210-012

IPI RES Onderzoek verkeersoverlast Someren-Eind

11-2020

03-2021

42.120

00-3-210-013

IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg

12-2020

12-2025

25.000

00-3-210-014

IPI RES Onderzoek verbeteringsmogelijkheden beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat binnen de bebouwde kom

12-2020

04-2021

15.000

00-7-210-057

IPS Heesvenstraat

08-2020

06-2021

76.113

00-7-210-062

IPS Rehabilitatie Heikantstraat

12-2020

12-2021

96.901

00-7-210-064

IPS Rehabilitatie deel Lieropsedijk

12-2020

12-2021

374.330

00-7-210-066

IPS Rehabilitatie Pasakker even en De Weerden

12-2021

12-2021

62.000

00-7-210-067

IPS Rehabilitatie Bosselerstraat (+Munnekenplein)

02-2022

12-2022

27.592

00-7-210-068

IPS Rehabilitatie Kloosterweg, Bergstraat en Beelstraat

12-2022

12-2025

87.774

00-7-210-069

IPS Rehabilitatie Hugterweg

12-2020

06-2021

608.879

00-7-210-070

IPS Overige rehabilitaties 2020

12-2020

12-2021

209.843

00-7-210-071

IPS Rehabilitatie Herselseweg

12-2022

12-2022

135.000

00-7-210-072

IPS Rehabilitatie Speelheuvelstraat, Speelheuvelplein en Vaarselstraat

12-2022

12-2022

61.000

03-7-210-038

IPS Project rolstoelgankelijk centrum

12-2020

01-2021

24.153

03-7-210-044

IPS Voorb. en uitv. van de revitalisering van het bedrijventerrein Sluis XI

05-2022

12-2021

2.221.029

03-7-210-045

IPS Aanpak Boerenkamplaan

12-2020

12-2021

988.101

03-7-210-046

IPS Duurzaam veilige schoolomgeving

12-2020

12-2021

61.338

03-7-210-047

IPS Rehabilitatie Nieuwendijk

12-2020

06-2021

251.681

03-7-210-049

IPS Herinrichting Kanaalstraat

04-2021

12-2021

236.495

03-7-210-050

IPS Herinrichting Steemertseweg

07-2021

12-2021

332.715

03-7-210-053

IPS Aanpak wegen buitengebied inc.

12-2020

12-2021

17.198

310

Economische ontwikkeling

00-3-310-003

IPI RES Opstellen brede economische visie

12-2020

12-2021

24.791

00-3-310-004

IPI RES Versterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

12-2020

12-2021

119.135

340

Economische promotie

00-3-340-002

IPI RES Recreatieve investeringen Heihorsten

12-2020

12-2022

76.712

00-3-340-003

IPI RES Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

05-2020

12-2022

86.919

00-3-340-004

IPI RES Actualisatie van de toeristische beleidsnota

12-2020

01-2021

-8.114

420

Onderwijshuisvesting

00-7-420-043

IPS Nieuwbouw bs 't Rendal

12-2021

12-2022

2.420.000

08-7-420-034

IPS Bijdrage verb. maatr. binnenkl. basissch

12-2020

12-2021

20.407

510

Sportbeleid en activering

00-3-510-001

IPI RES Project LEEF schooljaar 2019/2020

12-2020

09-2021

46.245

520

Sportaccommodaties

06-3-520-001

IPI RES Beplanting sportparken + realiseren opslag

12-2020

05-2021

10.321

06-7-520-011

IPS Herstel en verv. sporttoest. sportaccommodaties

12-2020

12-2021

7.573

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

00-7-570-012

IPS Vervanging speeltoestellen 2019-2022

12-2020

12-2022

15.569

03-3-570-001

IPI RES Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G

12-2025

12-2024

45.033

03-3-570-003

IPI RES Subs. stimuleringskader gr/bl diensten

12-2020

12-2025

129.274

03-7-570-000

IPS Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw. 2006

03-2020

12-2021

15.844

03-7-570-001

IPS Loovevijvers (incl. herinrichting parkzone)

09-2020

12-2021

55.005

03-7-570-002

IPS Vervanging speeltoestellen 2017+2018

12-2020

12-2022

50.599

03-7-570-005

IPS Verb. waterhuishouding langs zandwegen

12-2020

12-2021

60.388

03-7-570-006

IPS Vervanging openb. groen kost.dek.plan 2017

12-2020

12-2022

427.423

03-7-570-007

IPS Aank. gronden naast kleine Aa tbv EVZ

12-2025

12-2025

227.625

03-7-570-008

IPS Herbebossing voorm. stort Lierop

12-2020

06-2021

21.835

610

Samenkracht en burgerparticipatie

00-3-610-003

IPI RES Visie op communicatie en burgerparticipatie verder uitwerken / implementeren

12-2022

12-2022

77.000

00-3-610-004

IPI RES Ondersteuning Gezins- en jongerencoaches

03-2020

12-2021

27.036

00-7-610-026

IPS Nieuwbouw kinderopvang basisschool Rendal

12-2021

12-2022

910.000

07-3-610-002

IPI RES Uitv. Plan v. aanpak Weerbaarheid

12-2021

12-2024

191.665

07-7-610-023

IPS De Weijers

12-2020

12-2021

470.646

671

Maatwerkdienstverlening 18+

07-3-671-000

IPI RES Werkplan Sociaal Domein

12-2020

12-2025

60.514

672

Maatwerkdienstverlening 18-

00-3-672-000

IPI RES Extra ondersteuning transformatieplan jeugd

12-2020

12-2021

126.415

00-3-672-001

IPS RES Versterken toegang jeugd

12-2020

12-2021

55.000

730

Afval

05-7-730-003

IPS Uitbr. en herinr. milieustraat

12-2020

12-2021

1.611.542

740

Milieubeheer

00-3-740-007

IPI RES Bouw C2C woning Groote Hoeven

03-2020

01-2022

-73.160

00-3-740-010

IPI SUB Onweerstaanbaar Someren

12-2021

12-2021

-51.211

00-3-740-011

IPI RES Beleidsnota Duurzaamheid

12-2021

12-2021

38.735

00-3-740-012

IPI RES Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energietransitie

12-2021

12-2024

229.498

05-3-740-000

IPI SUB Voorb.+beg.+toezicht geluidscherm A67

12-2020

12-2023

0

05-3-740-001

IPI SUB Realisatie geluidscherm A67

12-2020

12-2023

0

05-3-740-003

IPI RES Adv. sanering woningen tegen geluidshind

12-2020

12-2023

93.967

810

Ruimtelijke ordening

00-3-810-008

IPI RES Opstellen nieuwe centrumvisie

12-2020

01-2021

77.949

10-3-810-001

IPI RES Structuurvisie en MER gehele grondgebied

12-2020

12-2024

5.805

10-3-810-002

IPI RES Bestemmingsplan buitengebied

12-2022

12-2022

614.925

10-3-810-005

IPI RES Invoeren nieuwe omgevingswet

12-2020

12-2024

1.156.335

10-3-810-006

IPI RES Sloopsubsidie buitengebied

12-2020

12-2022

23.781

10-3-810-007

IPI RES Bestemmingsplan bedrijventerrein

12-2022

62.600

Totaal

16.631.761

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43