Begroting 2021

Home

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor het overgrote deel bestaan deze uit de uitkeringen uit het gemeentefonds en de ozb. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen, evenals de specifieke uitkeringen, worden verantwoord onder de baten van de desbetreffende programma’s (waar ze als dekking van de geraamde lasten dienen).

Hieronder staat het overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen. De getoonde bedragen zijn baten.

Bedragen x 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

A.

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

>

OZB eigenaren

3.455

3.703

3.888

>

OZB gebruikers

598

648

680

>

Toeristenbelasting

194

151

245

B.

Algemene uitkering

25.121

25.330

26.364

C.

Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten

44

39

39

D.

Saldo van de financieringsfunctie

712

788

761

E.

Hondenbelasting

81

96

96

Totaal

30.205

30.755

32.073

Dit betekent dat er voor 2021 aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is €

32.073

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de rentebaten. Een negatief bedrag wil zeggen dat er meer rentebaten dan rentelasten zijn.

Post onvoorzien

Er is, conform wettelijke voorschriften, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2021 en bedraagt €. 180.000,--.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43