Begroting 2021

Home

Algemeen

Financiële begroting

Exploitatie

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van het exploitatiesaldo in de jaren 2019-2024:

Bedragen x € 1.000

Jaar

exploitatie saldo

waarvan incidenteel

structureel

batig

nadelig

batig

nadelig

batig

nadelig

rek 2019

523

266

257

begr 2020

588

361

227

begr 2021

277

74

351

begr 2022

79

205

284

begr 2023

70

60

130

begr 2024

269

60

209

Onderstaand wordt in hoofdlijnen de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo aangegeven.

Structureel Meerjarenperspectief Samenvatting

Voor het incidentele resultaat 2021 wordt verwezen naar hoofdstuk Financiën onder 'Incidentele baten en lasten per taakveld'. Binnen de programma's worden per taakveld de meest verklarende verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 genoemd.

+ = hogere uitgaven/lagere inkomsten - = is hogere inkomsten/lagere uitgaven

2021

2022

2023

2024

Amendementen

Besparing sociaal domein

-50

-150

-150

-150

Besparing groot onderhoud wegen

-60

-60

-60

-60

Vervallen rotonde Witvrouwenberg weg

-6

-38

-38

Kadernota incl amendementen

430

89

-172

-396

Belangrijkste mutaties na vaststelling kadernota 2021

Algemene uitkering (meicirculaire 2020)

-389

-573

-469

-529

Ontwikkeling zorgkosten WMO/Jeugd/BMS

771

771

771

771

Kostenontwikkeling DVO Asten ( Udas/OOV)

75

75

75

75

Juridische advisering en overige kosten

35

35

35

35

Aanpassing worst case scenario ontvlechting I&A samenwerking

-126

-126

-126

-126

Aanpassing Bijdrage uitvoeringskosten Senzer

-145

Extra bijdrage aan voorziening Wethouders

40

40

40

40

Indexeringen terugbrengen naar prijspeil 2021 kosten uitvoering GR en GGD

-45

-107

-170

Met de aanpassingen van het investeringsprogramma 2021-2024 geeft dit een voordeel in de kapitaallasten ten opzichte van het vorige programma

-177

-20

91

42

Verwerking Valbeveiliging accommodaties in het onderhoudsprogramma

-110

Overige kleine aanpassingen per saldo

-53

38

-8

49

Totaal mutaties na kadernota

-79

195

302

187

Begroting 2021 - 2024

351

284

130

-209

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43