Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf: Spoor 2

Paragraaf: Spoor 2

Spoor 2, op weg naar een duurzaam financieel gezond Someren

Inleiding

De tijd dat het de gemeente Someren financieel voor de wind gaat is voorbij. Dat was de strekking van de boodschap in de Kadernota 2020. In de begroting 2020 is daarom de aanpak gepresenteerd hoe we ervoor gaan zorgen dat Someren een duurzaam financieel gezonde gemeente blijft.
Onder de naam “Spoor 2” zijn vanaf november 2019 stappen gezet om te komen tot besparingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden te komen tot een structureel sluitende begroting op middellange termijn.

De aanpak
In het najaar 2019 is de eerste inventarisatie over alle mogelijkheden gepresenteerd aan de raad. Vervolgens heeft de raad de richting aangegeven over de in te zetten maatregelen. Na de verdere uitwerking zijn er concrete maatregelen gepresenteerd aan de raad, waaruit de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt. In de kadernota 2021 is hier een formeel besluit over genomen.

Maatregelen in de begroting 2021
Onderstaande besparingen uit Spoor 2 basis zijn verwerkt in de begroting 2021.

2021

2022

2023

2024

Onderzoekskosten bij verlagen bermen naar IP

4

4

4

4

Kleine aanpassingen openbaar gebied combineren met

20

20

20

20

regulier beheerwerk

Wegmeubilair minder snel vervangen (uitstel),

8

8

8

8

saneringsproject borden en wegmeubilair uitvoeren (afstel)

Differentiëren tarief toeristenbelasting

60

60

60

60

Overig economische promotie

3

3

3

3

Overig openbaar groen

6

6

6

6

Subsidie verlagen Onis met 10%, takenpakket herzien *1)

16

32

48

64

Subsidies voor incidentele activiteiten structureel verlagen cf. 2020

25

25

25

25

Subsidie verlagen LEV met 10%, takenpakket herzien *1)

4

8

12

16

Subsidie diverse organisaties verlagen met 10% vanaf 2022

2

5

7

Kosten bijzondere bijstand verlagen *2)

60

60

60

60

0,5 fte participatiecoach niet meer invullen

36

36

36

36

Stoppen met ID-baan

20

20

20

20

Totaal

262

284

307

329

*1) Opbouw naar 10% in 2024 met stappen van 2,5 %

*2) Er worden diverse voorstellen uitgewerkt.

Vervolgacties
Naast de maatregelen die in de begroting zijn opgenomen heeft de raad nog zeven onderwerpen benoemd die verder uitgewerkt dienen te worden. Deze onderwerpen zijn opgenomen als acties in de het programmaplan in de begroting 2021. Via de Bestuursrapportage (Berap) zal over de voortgang worden gerapporteerd. De vervolgacties hebben een einddatum van uiterlijk juni 2021, zodat de uitkomsten meegekomen kunnen worden in de kadernota en begroting 2022.

Onderstaand een overzicht van de acties.

Programma:

1. Samen Someren

Speerpunt:

1.2 Leefbaarheid

Acties:

1.2.1 Onderzoek naar rendabele exploitatie van het zwembad

1.2.2 Onderzoek op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever

en efficiënter kunnen worden benut.

Speerpunt:

1.3 Eigen kracht

Acties:

1.3.7 Er komt een voorstel hoe de subsidies voor de jongerencentra vanaf

2022 kunnen worden afgebouwd.

Programma:

2. Greenlab 2030

Speerpunt:

2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme en recreatie en horeca

Acties:

2.2.2 Voorstel over het verminderen van de rol van de gemeente bij evenementen

Programma:

3. Aantrekkelijk wonen

Speerpunt:

3.1 Veilige leefomgeving

Acties:

3.1.1 Onderzoeken wat de effecten zijn van minder lichtpunten en minder

branduren van de openbare verlichting

Speerpunt:

3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling

3.2.1 Een voorstel opstellen voor het verminderen of beperken van de

gemeentelijke rol bij verkeersveiligheid

Programma:

5. Bedrijfsvoering

Speerpunt:

5.1 Wendbare organisatie

Acties:

5.1.7 Gemeentelijk vastgoed: Onderzoek naar het optimaliseren en rendabeler

maken van het gebruik van de diverse locaties

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43