Begroting 2021

Home

Financiën

Presentatie structureel begrotingssaldo

Doel van de presentatie van het structureel begrotingssaldo is de gemeentebegroting te
optimaliseren. De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. Met deze handreiking beogen wij de kwaliteit van de besluitvorming door de raad te vergroten.

In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot, dat vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is en dat daarna per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves worden begroot. Aldus wordt gewerkt met een saldo van baten en lasten (saldo exclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves) en een resultaat (inclusief toevoegingen / onttrekkingen aan reserves).

Bedragen x 1.000

Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

1

Samen Someren

-4.334

22.003

-17.670

2

GreenLab 2030

-2.014

3.646

-1.631

3

Aantrekkelijk wonen

-6.730

12.677

-5.947

4

Hart van Someren

-11

881

-871

5

Bedrijfsvoering

-227

2.635

-2.408

>

Algemene dekkingsmiddelen

-33.569

22

33.546

>

Overhead

-8

6.006

-5.998

>

Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

0

50

-50

>

Bedrag onvoorzien

0

180

-180

Saldo van Baten en Lasten

-46.893

48.100

-1.209

>

Reserves programma .

-2.442

1.511

932

Totaal mutaties reserves (*)

-2.442

1.511

932

Resultaat

-49.334

49.611

-277

Incidenteel resultaat batig

74

 Structureel resultaat nadelig

351

Een positief saldo (*) van "Totaal mutaties reserves" wil zeggen dat extra budget vanuit het eigen vermogen (reserves) aan de exploitatie wordt toegevoegd.
Hiermee wordt in het jaar 2021 een negatief begrotingssaldo van € 1.209.000 verkleind naar een structureel negatief begrotingssaldo van € 351.000.

Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Bijlagen".

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43