Begroting 2021

Home

Bijlagen

Geprognosticeerde balans

Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de meerjarenraming ook een geprognosticeerde balans. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Bedragen x 1.000

Activa

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Investeringen met economisch nut

26.073

24.814

23.271

21.780

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

kosten een heffing kan worden geheven

0

0

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

23.434

23.815

23.296

22.391

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

37

37

Overige langlopende leningen

4.832

4.830

4.916

4.438

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

14.900

14.900

14.900

14.900

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

0

0

Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

2.876

927

677

-231

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courant met Rijk

0

0

0

0

Liquide middelen

Banksaldi

360

360

360

360

Overlopende activa

0

0

0

0

Passiva

2021

2022

2023

2024

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

25.798

25.428

25.279

25.468

Bestemmingsreserve

23.175

22.991

23.266

22.671

Resultaat

-277

-79

-70

269

Voorzieningen

Voorzieningen

5.766

5.710

5.800

5.941

Vaste schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Schulden en overlopende passiva

18.050

15.633

13.182

9.326

Totaal passiva

72.512

69.683

67.457

63.675

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43