Begroting 2021

Home

Bijlagen

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringen. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

De toelichtingen van de nieuwe investeringsposten zijn bij het betreffende programma opgenomen.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 1. Samen Someren

21-4200

4.2

Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren

40

5.903

21-4300

4.3

PV panelen 't Drempeltje

12

21-5100

5.1

Project LEEF Someren (schooljaar 2021/2022 en 2022/2023)

319

21-5201

5.2

PV panelen gymzalen

23

21-5202

5.2

Bijdrage gemeente Asten vervanging hockeyveld HCAS

10

100

21-5600

5.6

PV panelen bibliotheek

25

25

21-6100

6.1

PV panelen de Bunt

25

66

21-6101

6.1

PV panelen de Wijers

11

21-6102

6.1

PV panelen de Vurherd

18

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 2. Greenlab 2030

19-3101

3.1

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het

85

85

Innovatiehuis De Peel en Brainport

21-3100

3.1

Implementatie nieuwe centrumvisie

50

21-3101

3.1

Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen

50

19-3401

3.4

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en

45

45

recreatie

21-3400

3.4

Regiomarketing

35

35

21-3401

3.4

Huisvesting arbeidsmigranten

80

19-5700

5.7

Vervangingsinvestering groen

25

267

288

308

341

12-40801

5.7

Vervangen speeltoestellen

15

42

40

45

40

12-40801

5.7

Vervangen speeltoestellen (actualisatie bedragen)

15

-2

5

25

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 3. Aantrekkelijk wonen

21-1100

1.1

Aanleg bluswatervoorzieningen

25

PM

PM

19-2100

2.1

Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

20

20

19-2101

2.1

Bereikbaarheidsagenda

25

43

43

43

43

18-0306

2.1

Rehabilitatie wegen

50

2.050

2.065

2.075

2.085

21-2100

2.1

Sanering en vervangen halfverharding Starvenweg

25

107

19-7400

7.4

Bouw C2C woning Groote Hoeven

-375

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 4. Hart van Someren

19-8101

8.1

Invoeren omgevingswet

400

21-8100

8.1

Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

50

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 5. Bedrijfsvoering

18-1101

0.4

Personeelsbeleid: trainees/projectleider

179

21-0400

0.4

Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009

48

21-0401

0.4

Ext. deskundigheid implementatie nieuwe en gewijzigde

15

wetgeving DMS / Archiefwet

21-0402

0.4

Implementatie kosten vervangende Software

20

21-0403

0.4

Realiseren nieuwe gemeentewerf

PM

PM

19-0407

0.4

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en

25

persoonlijk contact

Totaal IP 2021-2024

9.687

2.651

2.496

2.509

Toelichting

Programma 1. Samen Someren

Aanpassing en uitbreiding Varendonck College Someren
In het Integraal Huisvestingsplan 2019-2033 heeft de gemeenteraad op 7 november 2019 de intentie uitgesproken om het Varendonck College te huisvesten op één locatie, namelijk Kanaalstraat 14 te Someren. Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 5.903.000,00 voor de aanpassing en uitbreiding van genoemd gebouw (onder voorbehoud van de vaststelling van de Begroting 2021 (investeringsprogramma 2021)).

PV panelen (diverse gebouwen)
Op verzoek van de raad worden de gemeentelijke gebouwen onderzocht op de mogelijkheid voor het aanbrengen van zonnepanelen. De terugverdientijd bedraagt circa 10 jaar.

Project LEEF Someren (schooljaar 2021/2022 en 2022/2023)
Uitvoeren projectplan LEEF Someren schooljaar 2021/2022 t/m 2022/2023. Doelstelling is het stimuleren mee te doen met sport, bewegen en cultuur waarbij specifieke aandacht is voor talentontwikkeling van de jeugd, participatie van kwetsbare doelgroepen en het actief samenbrengen van inwoners. Hierbij is sport, bewegen en cultuur een verbindende schakel.

Bijdrage gemeente Asten vervanging hockeyveld HCAS
De toplaag van een kunstgras (zand) hockeyveld HCAS moet worden vervangen. In het kader van de intergemeentelijke afspraken draagt de gemeente Someren bij naar rato van het aantal Somerense leden.

Programma 2. GreenLab 2030

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het innovatiehuis De Peel en Brainport
Sinds 1 januari 2018 is de gemeente onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een jaarlijks werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000,-- voor de uitvoering van projecten en € 35.000,-- voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE.

Implementatie nieuwe centrumvisie
In 2020 wordt een nieuwe centrumvisie opgeleverd. De nieuwe visie zal na vaststelling moeten worden geïmplementeerd via de uitvoering van acties uit het actieprogramma (niet zijnde investeringen in het openbaar gebied). Hiervoor is budget noodzakelijk.

Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen
Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is het noodzakelijk om de bestaande terreinen op orde te houden, bijvoorbeeld via een vorm van parkmanagement. In 2021 willen we samen met de ondernemersvereniging acties ondernemen ter stimulering van parkmanagement.

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
Als gemeente investeren we elk jaar in toeristisch-recreatieve projecten in de openbare ruimte. Het betreffen voornamelijk investeringen in basisvoorzieningen, zoals informatiepanelen, fiets- en wandelroutes, provinciale routenetwerken, picknickbanken.

Regiomarketing
De zes Peelgemeenten onderzoeken of vanaf 2021 gezamenlijke, recreatieve marketing van de regio mogelijk is. Marketing zal worden uitgevoerd door een externe partij, waarvoor budget noodzakelijk is.

Huisvesting arbeidsmigranten
Onlangs is nieuw beleid vastgesteld. Nieuw is een vergunningenstelsel en een daarbij horende uitvoerigere controle- en handhavingsinzet. In ieder geval van ingrijpende betekenis voor handhavingstaken in 2021. Raming van extra taken en controles is 1.440 uur op jaarbasis. In 2022, als de vergunningen zijn verleend, zal de controle-inzet beduidend minder noodzakelijk zijn, met name het huidige aantal controles op avonden.

Vervangingsinvestering groen
Het betreft hier investeringen voor het in stand houden van het openbaar groen als onderdeel van een kwalitatieve en gezonde leefomgeving.

Vervangen speeltoestellen
Doelstelling is alle speeltoestellen in de gemeente veilig te houden en voldoende speelvoorzieningen aan te kunnen bieden voor alle kinderen.

Programma 3. Aantrekkelijk wonen

Aanleg bluswatervoorzieningen
Door sanering van waterleidingen komen er steeds minder brandkranen terug. Op voorhand zal geïnventariseerd moeten worden waar vrijwillig bluswatervoorzieningen zijn aangelegd en waar bestaande alternatieven gebruikt kunnen worden. Zijn er geen alternatieven dan zal, na een risico inventarisatie, openbaar bluswater mogelijk aangelegd moeten worden.

Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022
We ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bewoners, die een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. Deze worden conform het huidige beleid beoordeeld en als blijkt dat er een oplossing nodig is, kan een parkeervoorziening worden uitgebreid of aangepast. Die oplossing zou uit een beheerbudget moeten worden betaald, terwijl het vaak gaat om losstaande verzoeken, die niet in het wegbeheer kunnen worden meegenomen.
Omdat het niet 'zuiver' is om het aanpassen / uitbreiden van parkeervoorzieningen te bekostigen vanuit het beheerbudget en omdat het wel wenselijk is om in te kunnen springen op deze verzoeken is een jaarlijks terugkerende investering opgenomen.

Bereikbaarheidsagenda
In MRE verband wordt gewerkt aan een bereikbaarheidsagenda als gezamenlijke strategie voor mobiliteit in de periode 2016-2030. In het kader van de bereikbaarheidsagenda wordt gewerkt aan generieke maatregelen (voor alle regiogemeenten), relatiegerichte maatregelen en maatregelen gerelateerd aan provinciale wegen.
De kosten voor de generieke maatregelen zijn voor Someren op dit moment geraamd op € 429.969,-- voor de komende 10 jaar. Alvorens de concrete maatregelen tot uitvoering komen wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan alle raden.

Rehabilitatie wegen
Op basis van het "Kostendekkingsplan wegen Someren 2021" (vastgesteld op 6-10-2020) is in beeld gebracht welke bedrag jaarlijks (in theorie) nodig is voor de rehabilitatie (vervanging) van wegverharding. Dit wordt gebruikt voor de lange termijn (2021 en verder).
Voor de korte termijn is op basis van de weginspecties de "meerjarige onderhoudsplanning 2020-2022" opgesteld (vastgesteld op 6-10-2020).

Sanering en vervangen half verharding Starvenweg
De Starvenweg is een recreatief pad waarover diverse routes (o.a. allemansroute) lopen en wat dan ook intensief wordt gebruikt. De verhardingsconstuctie laat op het deel nabij het Starven te wensen over, en natte perioden staat het pad blank en in droge perioden is het pad los, het is geregeld een oncomfortabel pad. Het vervangen van de half verharding op het pad is gewenst.
Deze halfverharding is echter sterk verontreinigd met zware metalen. Hierdoor is er bij de aanpak van het pad sprake van een sanering. De kosten voor de sanering van de verontreiniging zijn geschat op € 84.000,--, de kosten voor het aanbrengen van een nieuwe halfverharding zijn geschat op € 23.000,--.  

Bouw C2C woning Groote Hoeven
Betreft de verkoop van de C2C-wonig in Groote Hoeven (exclusief grond)

Programma 4. Hart van Someren

Invoeren omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Om hierop voorbereid te zijn zal een implementatietraject noodzakelijk zijn. De verdere toelichting en motivering is opgenomen in collegevoorstel 2018/010482, waar het college op 6 maart 2018 mee heeft ingestemd.

Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied
We hebben een Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Dit dateert uit 2010. De raad heeft aangegeven een evaluatie te willen van dit plan. Hier is budget voor nodig. Het gevraagde bedrag is afgeleid van het oorspronkelijke bedrag dat is besteed aan het Beeldkwaliteitsplan in 2010.

Programma 5. Bedrijfsvoering

Personeelsbeleid: trainees/projectleider
Om knelpunten op het terrein van de capaciteit zoveel mogelijk te vermijden en om de kwaliteit te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de inzet van trainees en een projectleider.

Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009
Overbrenging en vernietiging van het analoge archiefblok 2000 – 2009, zoals opgenomen in Archiefplan 2020 – 2025.

Externe  deskundigheid implementatie nieuwe en gewijzigde wetgeving DMS / Archiefwet
Implementatie van wettelijke verplichtingen o.g.v. o.a. TMLO, WOO en nieuwe Archiefwet.

Vervanging financieel systeem
Het betreft hier de vervanging van het huidige financieel pakket omdat het huidige pakket niet aan de eisen voldoet.

Realiseren nieuwe gemeentewerf
De oude gemeentewerf (Kerkendijk) moet plaatsmaken voor nieuwbouw Groote Hoeven. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie. Huidige plan is om de gemeentewerf samen te laten gaan met de milieustraat op een nieuwe locatie. Mocht dit niet lukken, dan wordt de nieuwe gemeentewerf op een andere locatie gerealiseerd en krijgt de milieustraat op de oude locatie een renovatie

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact
In de afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet in doorontwikkeling van de dienstverlening, met een belangrijk accent op digitalisering. Ook de komende jaren dienen verdere stappen gezet te worden in de dienstverlening, onder andere vanuit de landelijke Digitale Agenda 2020.
Om de juiste lokale keuzes te maken, aansluitend bij de hierboven vermelde doelstelling, wordt een burgertevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarmee inzicht moet worden verkregen hoe de burger denkt over de dienstverlening van onze gemeente, hoe de burger denkt over het voorzieningenniveau, hoe tevreden is men over het functioneren van de gemeente. In 2019 wordt hiervoor een nulmeting uitgevoerd. Drie jaar later, in 2022, wordt het onderzoek herhaald.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43