Begroting 2021

Home

Financiën

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In het volgende overzicht zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) deze voorschrijft, opgenomen.

Bedragen x 1.000

Omschrijving

Begroting

Meerjaren

2021

2022

2023

2024

Toevoeging resultaat grondbedrijf aan reserve grondbedrijf

499

522

909

0

Toevoeging aan reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

7

-28

7

7

Toevoeging aan reserve bossen

12

7

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve heractivering

-240

-240

-237

-203

Onttrekking kapitaallasten diverse investeringen aan reserve kapitaallasten

-251

-369

-353

-343

Onttrekking reserve bossen

-3

-5

Onttrekking egalisatiereserve BCF

-19

-19

-19

-19

Onttrekking verschuldigde vpb aan reserve grondbedrijf

-50

-45

-44

-44

Subtotaal structurele onttrekkingen

-563

-678

-653

-609

Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

-57

-184

275

-595

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43