Begroting 2021

Home

Algemeen

Algemene inleiding en ontwikkelingen

Algemeen

"Sturen in de mist" noemde minister Hoekstra het opstellen van de miljoennota op Prinsjesdag. Dit is ook het geval bij de samenstelling van deze begroting. De presentatie van de begroting 2021 verschijnt dan ook in een bijzondere en onzekere tijd. Een tijd waarin nationale en lokale overheden wereldwijd het hoofd proberen te bieden aan het coronavirus, met maatregelen die een grote impact hebben op de economie en het dagelijks leven van alle inwoners. Er is nog veel onzekerheid over de duur en omvang van de huidige coronamaatregelen. De korte en langere termijn effecten voor onze Somerense instellingen, ondernemers en inwoners zijn dan ook nog ongewis. Langzaam verschuift de aard van de crisis vanuit de volksgezondheid naar een crisis van meer sociaal-maatschappelijke aard, zoals bestaanszekerheid, werk en economie.

Ook de aanstaande herijking van het gemeentefonds baart ons zorgen. De uitkomsten van de voorlopige herijking zijn wel bekend. De Minister heeft een nader onderzoek ingesteld op basis van de gepresenteerde resultaten van deze voorgestelde herijking. Met name (kleinere) plattelandsgemeenten zouden in het nieuwe verdeelmodel fors moeten inleveren (5% tot 10%). Voor onze gemeente vertegenwoordigt elke procentuele verlaging een bedrag van
 € 240.000,-.  Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat de achterliggende oorzaken zijn van de herverdeeleffecten. De voorlopige uitkomsten zorgen voor veel onrust bij met name plattelandsgemeenten. De afgelopen maanden werd dan ook de druk vanuit deze categorie gemeenten op het kabinet om met meer geld te komen fors opgevoerd. Zo ook door onze gemeente. Inmiddels hebben we brandbrieven gestuurd naar de betrokken ministeries en de VNG, die een adviserende rol bij de herverdeling heeft. Daarnaast hebben we op dit gebied diverse verzoeken om steunbetuigingen ondersteund. Vooralsnog zonder zichtbaar resultaat.
De minister wil eerst meer duidelijkheid over de noodzaak en wil ontwikkelingen voorlopig afwachten alvorens hierin een definitief standpunt in te nemen.

Om de, in de Kadernota 2021 gepresenteerde tekorten, gebaseerd op de eerste concept-begroting, terug te dringen zijn een aantal besluiten genomen om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.  Deze besluiten aangevuld met recente ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht hebben geleid tot de begroting zoals die nu wordt aangeboden.

Sociaal Domein
Andere bron van zorg zijn de steeds toenemende kosten van het Sociaal Domein. De risico's op het gebied van zorgvraag nemen toe. De bekostiging van het Rijk blijft in toenemende mate achter.  

Investeringsprogramma 2021-2024
Een groot deel van het investeringsprogramma bestaat uit de jaarlijks terugkerende kosten vanuit meerjarenprogramma's zoals rehabilitatie van wegen, onweerstaanbaar Someren, bedrijventerrein, waterbeheer, aanpassen parkeervoorzieningen en vervangingen groen. Ook is de aanpassing en uitbreiding van het Varendonck College Someren gepland. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van de centrumvisie en worden maatregelen getroffen in het kader van het project recreatie en toerisme. Op het gebied van het sociaal domein worden voorstellen gedaan om verder aan de slag te gaan met de jeugdproblematiek.

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende vijf programma's:

01   Samen Someren
02   GreenLab 2030
03   Aantrekkelijk wonen
04   Hart van Someren
05   Bedrijfsvoering

In de begroting zijn de onderdelen van het collegewerkprogramma 2018-2022 per programma nader uitgewerkt in de vorm van speerpunten. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het programmaplan.

Tot slot

Deze begroting 2021 legt een basis waarbij rekening is gehouden met  toekomstige ontwikkelingen zoals deze nu (september 2020) bekend zijn. Er kon nog geen rekening  gehouden worden met de mogelijke negatieve scenario's als gevolg van Corona, herverdeling van de algemene uitkering gemeentefonds en zorgkostenontwikkelingen.

Wij bedanken iedereen voor hun inbreng bij het opstellen van deze begroting.

De begroting 2021 van de gemeente Someren zal na vaststelling als online versie beschikbaar zijn. Tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar worden niet in de online versie verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Someren,

De secretaris,   

De burgemeester,

T.M.G. van Leeuwen

D. Blok

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43