Begroting 2021

Home

Financiën

Incidentele baten en lasten per programma

In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. Het totaal van baten en lasten minus de incidentele vormen immers de structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

De incidentele baten en lasten worden per programma getoond en de activiteiten < € 20.000 worden gesaldeerd.

Lasten

Programma

Toelichting

2021

2022

2023

2024

1

IP PV panelen gymzalen

23.250

0

0

0

IP Project LEEF Someren

70.000

0

0

0

Overige activiteiten < € 20.000

50.900

0

0

0

Totaal 1

Samen Someren

144.150

0

0

0

2

IP Versterken samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport

85.000

85.000

0

0

IP Implementatie nieuwe centrumvisie

50.000

0

0

0

IP Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerrein

50.000

0

0

0

IP Realiseren projecten uitvoeringspro- gramma toerisme en recreatie

45.000

45.000

0

0

IP Regiomarketing

35.000

35.000

0

0

IP Huisvesting arbeidsmigranten

80.000

0

0

0

Totaal 2

Greenlab 2030

345.000

165.000

0

0

3

IP Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

20.000

20.000

0

0

Beleidsnota Duurzaamheid

22.500

0

0

0

IP Bouw C2C woning Groote Hoeven

-375.000

0

0

0

Totaal 3

Aantrekkelijk wonen

-332.500

20.000

0

0

4

IP Invoeren omgevingswet

400.000

0

0

0

IP Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

50.000

0

0

0

Totaal 4

Hart van Someren

450.000

0

0

0

5

IP Personeelsbeleid: trainees / projectleider

179.000

0

0

0

IP Implementatie Vervanging financieel systeem

20.000

0

0

0

IP Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009

48.000

0

0

0

IP Doorontwikkeling dienstverlening, digitalisering en persoonlijk contact

0

25.000

0

0

Overige activiteiten < € 20.000

15.000

0

0

0

Totaal 5

Bedrijfsvoering

262.000

25.000

0

0

Baten

Programma

Toelichting

2021

2022

2023

2024

5

Onderuitputting afschrijvingslasten IP 2021-2024

-73.989

-205.120

-60.217

-59.720

IP2021-2024 onttrekking reserve Incidentele projecten

-868.650

-210.000

0

0

Totaal 5

Bedrijfsvoering

-942.639

-415.120

-60.217

-59.720

Totaal

-73.989

-205.120

-60.217

-59.720

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43