Begroting 2021

1. Samen Someren

Indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum: 07-09-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2018

1,50

1,40

Beschrijving:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.

Bron:

DUO / Ingrado

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

0,00

1,20

Beschrijving:

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.

Bron:

DUO/Ingrado

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

13,00

17,00

Beschrijving:

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.

Bron:

DUO/Ingrado

% Niet-sporters

%

2016

47,40

48,90

Beschrijving:

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Bron:

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2019

732,10

664,20

Beschrijving:

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron:

LISA

Netto arbeidsparticipatie

%

2019

71,80

69,60

Beschrijving:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Bron:

CBS - Arbeidsdeelname

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 10.000 inwoners

2019

164,20

194,00

Beschrijving:

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Bron:

CBS - Participatie Wet

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners 15-64 jaar

2019

51,10

148,10

Beschrijving:

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron:

CBS - Participatie Wet

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inwoners

2019

610

576

Beschrijving:

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Bron:

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

4,00

4,00

Beschrijving:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2018

1,00

1,00

Beschrijving:

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2019

8,50

10,90

Beschrijving:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

%

2019

0,60

1,10

Beschrijving:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

%

2019

nb

0,40

Beschrijving:

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Bron:

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2018

1,00

1,00

Beschrijving:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43