Begroting 2021

4. Hart van Someren

Investeringsposten

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe projecten voor het programma Hart van Someren. Deze projecten worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 4. Hart van Someren

19-8101

8.1

Invoeren omgevingswet

400

21-8100

8.1

Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied

50

Totaal programma

450

0

0

0

Toelichting

Invoeren omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Om hierop voorbereid te zijn zal een implementatietraject noodzakelijk zijn. De verdere toelichting en motivering is opgenomen in collegevoorstel 2018/010482, waar het college op 6 maart 2018 mee heeft ingestemd.

Evaluatie beeldkwaliteitsplan buitengebied
We hebben een Beeldkwaliteitsplan Buitengebied. Dit dateert uit 2010. De raad heeft aangegeven een evaluatie te willen van dit plan. Hier is budget voor nodig. Het gevraagde bedrag is afgeleid van het oorspronkelijke bedrag dat is besteed aan het Beeldkwaliteitsplan in 2010.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43