Begroting 2021

4. Hart van Someren

Financien

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2020Begroting 2021Verschil saldo
Nr.Taakveld2019na wijzigingLastenBatenSaldo2020/2021
810Ruimtelijke ordening967944881-246636308
Voornamelijk door een lager investeringsniveau in 2021 dan in 2020. Invoering nieuwe omgevingswet € 200.000 voordeel en Beeldkwaliteitsplan buitengebied € 50.000 nadeel. Daarnaast hogere inkomsten leges bestemmingsplannen € 113.000 voordeel. Het voordeel is inclusief de beoogde €35.000 verhoging van de kostendekkendheid.
Totaal programma / taakvelden967944881-246636308

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.292

1.076

881

431

425

425

Baten

-325

-132

-246

-246

-246

-246

Saldo

967

944

636

186

179

179

Reserve

-756

-719

-450

Totaal

211

226

186

186

179

179

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld

Belangrijkste ontwikkelingen in hoofdlijnen

810

In 2021 wordt de laatste fase van de implementatie van de nieuwe omgevingswet afgerond . Daardoor nemen de lasten vanaf 2022 af met € 400.000

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43