Begroting 2021

1. Samen Someren

Financien

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2020Begroting 2021Verschil saldo
Nr.Taakveld2019na wijzigingLastenBatenSaldo2020/2021
420Onderwijshuisvesting629631598059734
De afschrijvingskosten van investeringen in openbaar en bijzonder basisonderwijs zijn lager doordat enkele activa in 2020 volledig zijn afgeschreven (€ 34.000 voordelig).
430Onderwijsbeleid en leerling-zaken539541791-2555356
De investering in PV panelen bij een peuterspeelzaal zorgt voor hogere kosten (nadeel € 12.000) (dekking via reserve; taakveld 010). De kosten van onderwijsachterstandenbeleid zijn lager doordat de Subsidieregel peuterplaatsen en VVE per 01-08-2020 wordt aangepast en de subsidie NT2 (taallessen) wordt verlaagd (voordeel € 16.000). Daarnaast is de rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid hoger dan in 2020 (voordeel € 9.000).
510Sportbeleid en activering305364657-262395-31
In de begroting 2021 is in jaarschijf 2021 budget inzake project LEEF voor twee schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) geraamd, terwijl in de begroting 2020 budget voor slechts één schooljaar (2020/2021) is opgenomen (nadeel € 30.000).
520Sportaccommodaties1.9377751.285-463822-47
De hogere salariskosten van team Sportaccommodaties leidt tot een hogere doorberekening aan taakveld 520 Sportaccommodaties (nadeel € 17.000). De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van enerzijds het voordeel agv vervallen afschrijving diverse activa vervanging kunstgras (afboeking boekwaarde in jaarrekening 2019) en anderzijds het nadeel agv toepassing componentenbenadering kunstgras vanaf 2021 (voordeel € 13.000). De hogere exploitatiekosten van het zwembad worden veroorzaakt door diverse hogere kostenposten (gas, water, electra, onderhoud, storting voorziening etc.) (nadeel € 18.000). Verhoging storting in de onderhoudsvoorzieningen sporthal de Postel, gymzalen, Microhal, kleedaccommodaties (nadeel € 20.000).
530Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.324288275027513
De subsidie aan de Muziekschool is lager ivm lager niveau gevolgde muzieklessen en lager aantal afgelegde examens (voordeel € 13.000). De subsidie aan Nirwana is lager door het vervallen van de subsidie plan Nixnewz (voordeel € 10.000) (dekking via reserve; taakveld 010).
540Musea292684-58260
Geen noemenswaardige mutaties.
550Cultureel erfgoed2568398-1484-1
Geen noemenswaardige mutaties.
560Media437368390-17372-4
Geen noemenswaardige mutaties.
610Samenkracht en burgerparticipatie3.5013.0753.259-2083.05025
Lagere kosten investeringsprogramma (incidenteel) in 2021 dan in 2020 (voordeel € 102.000) (dekking via reserve; taakveld 010). Hogere huuropbrengsten kinderopvang ivm indexering (voordeel € 7.000). Hogere subsidie welzijnsorganisatie ivm hoger budget schulddienstverlening (nadeel € 17.000), indexering (nadeel € 12.000) en bezuiniging (voordeel € 11.000). Ivm een incidentele bezuiniging in de begroting 2020 (spoor 1) vallen de kosten van algemene eo collectieve voorzieningen en preventie in 2021 hoger uit (nadeel € 20.000). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (algemene voorzieningen jeugd) (nadeel € 25.000). Het budget cliëntondersteuning is hoger ivm toekomstbestendigheid en betere verhouding inwonertal en beschikbare dorpsondersteuning per kern (nadeel € 14.000).
630Inkomensvoorzieningen1.4481.5844.418-2.9331.48599
Lagere uitvoeringskosten Senzer (voordeel € 172.000). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (bijzondere bijstand en Minimaverordening Meedoen) (nadeel € 33.000). Hogere kosten bijzondere bijstand obv kostenontwikkeling verleden (inclusief verlaging norm van 120 naar 110%) (nadeel € 14.000). Hogere zorgkosten Minimaverordening Meedoen ivm kostenontwikkeling verleden (nadeel € 25.000).
640Begeleide participatie1.7761.6751.66301.66312
Lagere kosten sociale werkvoorziening ivm lager Wsw-budget binnen algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 12.000).
650Arbeidsparticipatie243308268-1325553
Het stoppen met de ID-baan en het niet meer invullen van 0,5 fte participatiecoach leidt tot een lager budget re-integratie en participatievoorziening (voordeel € 56.000) (dekking via reserve en algemene uitkering; taakvelden 010 en 007).
660Maatwerkvoorzieningen (WMO)539564660-11055014
Lagere kosten wonen, vervoer, rolstoelen en cvv (maatwerkvoorzieningen materieel) (voordeel € 25.000). De eigen bijdragen Wmo maatwerk en opvang (afdrachten CAK) zijn gebaseerd op de eigen bijdragen 2019 en de verwachte ontwikkelingen (stijging abonnementstarief en groei klantenbestand) (nadeel € 10.000).
671Maatwerkdienstverlening 18+2.9442.9823.52003.520-538
Per saldo lagere uitvoeringskosten Peelgemeenten (schulddienstverlening en Wmo), deels door wegvallen kosten tijdelijke (t/m 2020) uitbreiding formatie Wmo consulenten (voordeel € 15.000) (uitbreiding: dekking via reserve; taakveld 010). Hogere kosten begeleiding ivm indexering en volume-groei agv vergrijzing en (in mindere mate) aanzuigende werking abonnementstarief (maatwerkvoorziening immaterieel) (nadeel € 107.000). Hogere kosten huishoudelijke ondersteuning ivm indexering en volume-groei agv vergrijzing en aanzuigende werking abonnementstarief (maatwerkvoorziening immaterieel) (nadeel € 453.000).
672Maatwerkdienstverlening 18-3.4833.3293.75803.758-429
Lagere kosten investeringsprogramma (incidenteel) in 2021 dan in 2020 (voordeel € 155.000) (dekking via reserve; taakveld 010). Hogere uitvoeringskosten Peelgemeenten (eerstelijnsloket jeugd en regionale inkoop jeugd) (nadeel € 19.000). Hogere zorgkosten jeugd obv kostenontwikkeling verleden en indexering (nadeel € 565.000).
681Geëscaleerde zorg 18+324230231
Geen noemenswaardige mutaties.
682Geëscaleerde zorg 18-1992272580258-31
Hogere zorgkosten jeugdbescherming obv kosten 2019 en indexering en hogere zorgkosten Veilig Thuis (AMK) obv kosten 2020 en indexering (nadeel € 31.000).
Totaal programma / taakvelden18.59216.84422.005-4.33317.668-824

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

22.742

21.025

22.003

21.904

21.988

21.903

Baten

-4.151

-4.182

-4.334

-4.123

-4.123

-4.123

Saldo

18.591

16.843

17.669

17.782

17.865

17.781

Reserve

-602

-763

-461

-315

-309

-291

Totaal

17.989

16.081

17.208

17.466

17.556

17.489

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld

De Belangrijkste Ontwikkelingen in 2021 2024 zijn:

420

De lasten nemen in 2023 structureel toe met de investeringsbijdrage € 148.000 voor de nieuwbouw van het Varendonck College

510

Het project LEEF wordt gecontinueerd tot en met 2022. Daarmee nemen de lasten met € 319.000 af en nemen de baten met € 249.000 af.

610

In de jaren 2021 tot en met 2024 zijn de subsidie kortingen voor Onis en LEV oplopend met 2,5% per jaar tot 10% verwerkt.

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43