Begroting 2021

1. Samen Someren

Speerpunten

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Actiepunten Begroting 2021

Nr

1.3.1

Naam

Aanpak van laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten versterken.

Planning

09-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.2

Naam

Onderzoeken welke aanvullende vormen van zorg we kunnen bieden voor onze inwoners om langer zelfstandig te kunnen wonen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden binnen de lokale invulling van de maatschappelijke dienstplicht.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.3

Naam

Er wordt een plan van aanpak opgesteld om eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, verder te bestrijden.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.4

Naam

Bereikbaarheid en doorlooptijd zorgvragen verbeteren.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.5

Naam

 Onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat jonge gehandicapten/jongeren met een   
 beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje.

Planning

12-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Nr

1.3.6

Naam

 Er wordt een voorstel opgesteld hoe de subsidie voor de jongerencentra vanaf 2022  
 kan worden afgebouwd

Planning

03-2021

Ambtelijk:

Guus Laeven

Bestuurlijk:

Theo Maas

Wanneer zijn we tevreden?

Als uit de reguliere monitoren blijkt dat onze inwoners allemaal op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving en daarbij maximaal hun eigen kracht inzetten, een bijdrage willen leveren en in voorkomende gevallen kunnen terugvallen op ondersteuning.
Per activiteit zijn we tevreden als:

1.3.1

We een versterkt plan van aanpak laaggeletterdheid voor arbeidsmigranten in samenwerking met werkgevers, bibliotheek en welzijnsorganisatie Onis hebben.

1.3.2

Er aanvullende vormen van zorg en ondersteuning in de thuissituatie zijn gerealiseerd.

1.3.3

We een plan van aanpak bestrijding eenzaamheid hebben vastgesteld.

1.3.4

De bereikbaarheid ZO-Someren en doorlooptijden zijn verbeterd.

1.3.5

Als Mantelzorgers regulier/als van zelf sprekend gebruikmaken van respijtzorg

1.3.6

Als er stages/bijbaantjes zijn voor jonge gehandicapten/jongeren met een beperking

1.3.7

Als er een besluit is genomen over de afbouw van de subsidies voor jongerencentra.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43