Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Financien

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2020Begroting 2021Verschil saldo
Nr.Taakveld2019na wijzigingLastenBatenSaldo2020/2021
310Economische ontwikkeling2642863880388-102
Hogere investeringsniveau in 2021 dan in 2020 . Stimulering economische ontwikkeling bedrijventerrein € 50.000 en Implementatie nieuwe centrumvisie € 50.000. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve.
320Fysieke bedrijfsinfrastructuur-438-3381.386-1.587-200-138
De afwikkeling van de exploitatie witvrouwenbergweg € 138.000 ten gunste van reserve grondbedrijf.
330Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen0-117-21-143
Geen noemenswaardige mutaties.
340Economische promotie169233456-25420231
Hoger investeringsniveau dan in 2020 . Er wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst toeristenbelasting door een toename van het aantal overnachtingen € 34.000 en de tariefsdifferentiatie € 60.000 conform de kadernota.
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.5351.2731.408-1541.25419
Lagere exploitatiekosten Bossen voordeel € 18.000 en hogere afschrijvingslasten en kosten bestekonderhoud waterlossingen.
Totaal programma / taakvelden1.5301.4433.645-2.0161.630-187

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

3.857

2.397

3.646

2.138

2.003

2.029

Baten

-2.327

-954

-2.016

-459

-579

-579

Saldo

1.530

1.443

1.630

1.679

1.423

1.450

Reserve

68

-186

-161

-182

-1

-5

Totaal

1.598

1.257

1.469

1.497

1.423

1.445

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld

Belangrijkste ontwikkelingen in hoofdlijnen

320

In 2021 worden de grondexploitaties Lauruscomplex, 't Vaartje en Witvrouwenberg afgewikkeld.  Totale lasten in 2021 € 1.386.000 en Baten 1.587.000.

340

Vanaf 2023 neemt de opbrengst toeristenbelasting toe met € 120.000 door nieuwe accommodaties zoals Heihorst en Somerdaal

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43