Begroting 2021

2. GreenLab 2030

Investeringsposten

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringsprojecten voor het programma Greenlab 2030. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 2. Greenlab 2030

19-3101

3.1

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het

85

85

Innovatiehuis De Peel en Brainport

21-3100

3.1

Implementatie nieuwe centrumvisie

50

21-3101

3.1

Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen

50

19-3401

3.4

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en

45

45

recreatie

21-3400

3.4

Regiomarketing

35

35

21-3401

3.4

Huisvesting arbeidsmigranten

80

19-5700

5.7

Vervangingsinvestering groen

25

267

288

308

341

12-40801

5.7

Vervangen speeltoestellen

15

42

40

45

40

12-40801

5.7

Vervangen speeltoestellen (actualisatie bedragen)

15

-2

5

25

Totaal programma

652

498

378

381

Toelichting

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het innovatiehuis De Peel en Brainport
Sinds 1 januari 2018 is de gemeente onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om cofinanciering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een jaarlijks werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000,-- voor de uitvoering van projecten en € 35.000,-- voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE.

Implementatie nieuwe centrumvisie
In 2020 wordt een nieuwe centrumvisie opgeleverd. De nieuwe visie zal na vaststelling moeten worden geïmplementeerd via de uitvoering van acties uit het actieprogramma (niet zijnde investeringen in het openbaar gebied). Hiervoor is budget noodzakelijk.

Stimuleren economische ontwikkeling bedrijventerreinen
Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is het noodzakelijk om de bestaande terreinen op orde te houden, bijvoorbeeld via een vorm van parkmanagement. In 2021 willen we samen met de ondernemersvereniging acties ondernemen ter stimulering van parkmanagement.

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
Als gemeente investeren we elk jaar in toeristisch-recreatieve projecten in de openbare ruimte. Het betreffen voornamelijk investeringen in basisvoorzieningen, zoals informatiepanelen, fiets- en wandelroutes, provinciale routenetwerken, picknickbanken.

Regiomarketing
De zes Peelgemeenten onderzoeken of vanaf 2021 gezamenlijke, recreatieve marketing van de regio mogelijk is. Marketing zal worden uitgevoerd door een externe partij, waarvoor budget noodzakelijk is.

Huisvesting arbeidsmigranten
Onlangs is nieuw beleid vastgesteld. Nieuw is een vergunningenstelsel en een daarbij horende uitvoerigere controle- en handhavingsinzet. In ieder geval van ingrijpende betekenis voor handhavingstaken in 2021. Raming van extra taken en controles is 1.440 uur op jaarbasis. In 2022, als de vergunningen zijn verleend, zal de controle-inzet beduidend minder noodzakelijk zijn, met name het huidige aantal controles op avonden.

Vervangingsinvestering groen
Het betreft hier investeringen voor het in stand houden van het openbaar groen als onderdeel van een kwalitatieve en gezonde leefomgeving.

Vervangen speeltoestellen
Doelstelling is alle speeltoestellen in de gemeente veilig te houden en voldoende speelvoorzieningen aan te kunnen bieden voor alle kinderen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43