Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Financien

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2020Begroting 2021Verschil saldo
Nr.Taakveld2019na wijzigingLastenBatenSaldo2020/2021
110Crisisbeheersing en brandweer1.1051.0941.200-661.134-40
De indexering gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost bedraagt € 24.000 nadelig. Het budget ter verbetering van de brandveiligheid buitengebied en kerkdorpen is opgehoogd met € 7.000 nadelig.
120Openbare orde en veiligheid883847864-5859-12
In 2021 vinden de vierjaarlijkse kosten voor de veiligheidsmonitor plaats ad € 7.000 nadelig.
210Verkeer en wegen3.2722.7472.809-1882.621126
Lager investeringsniveau dan in 2020. Onderzoek beeldkwaliteit Boerenkamplaan en Sluisstraat € 15.000 voordeel. Onderzoek verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg € 25.000 voordeel en onderzoek verkeersoverlast Someren-Eind € 45.000 voordeel. In 2021 staat de aanpassing parkeervoorziening in woongebieden voor 2021 op programma.
710Volksgezondheid761818805080513
Lagere kosten tijdelijk personeel lokaal gezondheidsbeleid (project integrale aanpak alcohol en drugs; einddatum eind 1e kwartaal 2021) (voordeel € 15.000).
720Riolering-428-465708-1.111-403-62
Dit is het lagere BTW voordeel in 2021 ten opzichte van 2020.
730Afval-93-5782.059-2.598-539-39
Dit is voornamelijk lagere BTW voordeel in 2021 ten opzichte van 2020.
740Milieubeheer1.4851.246672-11661585
Lager investeringsniveau dan in 2020. De voornaamste posten zijn Transitievisie Warmte , Wijkaanpak en Energieloket € 237.000 voordeel en Verwachte opbrngst verkoop C2C woning € 375.000
820Grondexploitatie228342.956-3.215-260294
Dit betreft de afwikkeling van De Brim IV wat toegevoegd wordt aan de reserve Grondbedrijf
830Wonen en bouwen-9-194627-858-23137
Betreft extra personeel inzet nadeel € 90.000 en hogere leges bouwvergunningen € 126.000. Hierin is ook de verhoging van de kostendekkendheid € 65.000 begrepen
Totaal programma / taakvelden7.2045.54912.700-8.0524.647902

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

16.551

16.176

12.700

15.159

11.431

12.078

Baten

-9.346

-10.628

-8.053

-10.269

-6.862

-6.618

Saldo

7.205

5.548

4.647

4.889

4.568

5.460

Reserve

-934

-260

513

293

698

-212

Totaal

6.271

5.288

5.160

5.182

5.267

5.248

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld

Belangrijkste ontwikkelingen in hoofdlijnen

820

Het grootste deel van de lasten / baten ontwikkelingen in de periode 2021- 2024 hangt samen met de exploitatie van diverse grondcomplexen en de daarmee samenhangende mutaties van de reserve grondbedrijf.

210 /740

De afschrijvingen in 2022 nemen toe door de gerealiseerde investeringen in 2021 voor Wegen met ruim € 160.000 en Milieu € 70.000

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43