Begroting 2021

3. Aantrekkelijk wonen

Investeringsposten

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringsprojecten voor het programma Aantrekkelijk Wonen. De investeringen met een afschrijvingstermijn worden geactiveerd en via de kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. Alle investeringen zonder afschrijvingstermijn worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord. Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 3. Aantrekkelijk wonen

21-1100

1.1

Aanleg bluswatervoorzieningen

25

PM

PM

19-2100

2.1

Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022

20

20

19-2101

2.1

Bereikbaarheidsagenda

25

43

43

43

43

18-0306

2.1

Rehabilitatie wegen

50

2.050

2.065

2.075

2.085

21-2100

2.1

Sanering en vervangen halfverharding Starvenweg

25

107

19-7400

7.4

Bouw C2C woning Groote Hoeven

-375

Totaal programma

1.845

2.128

2.118

2.128

Toelichting

Aanleg bluswatervoorzieningen
Door sanering van waterleidingen komen er steeds minder brandkranen terug. Op voorhand zal geïnventariseerd moeten worden waar vrijwillig bluswatervoorzieningen zijn aangelegd en waar bestaande alternatieven gebruikt kunnen worden. Zijn er geen alternatieven dan zal, na een risico inventarisatie, openbaar bluswater mogelijk aangelegd moeten worden.

Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022
We ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bewoners, die een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. Deze worden conform het huidige beleid beoordeeld en als blijkt dat er een oplossing nodig is, kan een parkeervoorziening worden uitgebreid of aangepast. Die oplossing zou uit een beheerbudget moeten worden betaald, terwijl het vaak gaat om losstaande verzoeken, die niet in het wegbeheer kunnen worden meegenomen.
Omdat het niet 'zuiver' is om het aanpassen / uitbreiden van parkeervoorzieningen te bekostigen vanuit het beheerbudget en omdat het wel wenselijk is om in te kunnen springen op deze verzoeken is een jaarlijks terugkerende investering opgenomen.

Bereikbaarheidsagenda
In MRE verband wordt gewerkt aan een bereikbaarheidsagenda als gezamenlijke strategie voor mobiliteit in de periode 2016-2030. In het kader van de bereikbaarheidsagenda wordt gewerkt aan generieke maatregelen (voor alle regiogemeenten), relatiegerichte maatregelen en maatregelen gerelateerd aan provinciale wegen.
De kosten voor de generieke maatregelen zijn voor Someren op dit moment geraamd op € 429.969,-- voor de komende 10 jaar. Alvorens de concrete maatregelen tot uitvoering komen wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan alle raden.

Rehabilitatie wegen
Op basis van het "Kostendekkingsplan wegen Someren 2021" (vastgesteld op 6-10-2020) is in beeld gebracht welke bedrag jaarlijks (in theorie) nodig is voor de rehabilitatie (vervanging) van wegverharding. Dit wordt gebruikt voor de lange termijn (2021 en verder).
Voor de korte termijn is op basis van de weginspecties de "meerjarige onderhoudsplanning 2020-2022" opgesteld (vastgesteld op 6-10-2020).

Sanering en vervangen half verharding Starvenweg
De Starvenweg is een recreatief pad waarover diverse routes (o.a. allemansroute) lopen en wat dan ook intensief wordt gebruikt. De verhardingsconstuctie laat op het deel nabij het Starven te wensen over, en natte perioden staat het pad blank en in droge perioden is het pad los, het is geregeld een oncomfortabel pad. Het vervangen van de half verharding op het pad is gewenst.
Deze halfverharding is echter sterk verontreinigd met zware metalen. Hierdoor is er bij de aanpak van het pad sprake van een sanering. De kosten voor de sanering van de verontreiniging zijn geschat op € 84.000,--, de kosten voor het aanbrengen van een nieuwe halfverharding zijn geschat op € 23.000,--.  

Bouw C2C woning Groote Hoeven
Betreft de verkoop van de C2C-wonig in Groote Hoeven (exclusief grond).

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43