Begroting 2021

5. Bedrijfsvoering

Financien

Financiën

Overzicht lasten en baten per taakveld

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.

Bedragen in duizenden euro's
JaarrekeningBegroting 2020Begroting 2021Verschil saldo
Nr.Taakveld2019na wijzigingLastenBatenSaldo2020/2021
001Bestuur1.1761.2111.22801.228-17
De jaarlijkse storting in de pensioenvoorziening voor wethouders bleek structureel te laag te zijn en is opgehoogd met € 40.000,-. Daarnaast heeft er een bijraming van de vergoedingen aan de raadsleden plaatsgevonden conform de wettelijke regelingen.
002Burgerzaken544438763-295468-30
In tegenstelling tot 2020 vinden er in 2021 weer verkiezingen plaats, waardoor het budget voor de verkiezingen met € 31.000,- is opgehoogd. De gemeentelijke basisregistratiekosten zijn opgehoogd met € 6.000,- in verband met de invoering van de donorwet.
004Ondersteuning organisatie5.9595.4836.006-85.998-515
Lagere kosten incidentele projecten ad € 308.000,- voordelig. Hogere kosten I&A ad € 783.000,- door de voorgenomen outsourcing cf het projectplan welke deels worden opgevangen door het voordeel (€ 312,000,-) dat ontstaat doordat er geen storting meer zal plaatsvinden in de reserve Automatisering. Salarisstijgingen cf wettelijke regelingen € 140.000,- nadelig. Lagere afschrijvingskosten € 44.000,- voordelig, Lagere storting in de onderhoudsbegroting voor gemeentelijke gebouwen ad € 30.000,- voordelig. Daarnaast zijn er meer kosten doorberekend wat ook een voordeel geeft.
005Treasury-727-80732-802-769-38
Geen grote bijzonderheden. Het vooral de renteinkomsten die minder worden.
007Algemene uitkeringen gemeentefonds-25.121-25.3300-26.364-26.3641.034
In raming en wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen volgens de meicirculaire 2020
008Overige baten en lasten3300608-74534-234
De stelpost salarisontwikkelingen is bijgeraamd met € 132.000,- ivm de invoering van HR21. De taakstelling Sociaal Domein bedraagt € 50.000,- (voordeel) en de stelpost voor onvoorziene baten en lasten is opgehoogd met € 41.000,-. Het budget voor diverse kosten, zoals huur bewakingcamera's, opruimen drugsafval, proces- en advocaatkosten, is opgehoogd met € 35.000,-. De DVO’s (Dienst Verlenings Overkomsten) met Asten moeten worden aanpast omdat deze niet meer actueel zijn. In de loop van de tijd is gebleken dat sommige onderdelen niet of onvoldoende zijn vastgelegd of zijn achterhaald. Een voorbeeld daarvan is de doorberekening van de overhead. De insteek bij de overhead is dat aansluiting zal worden gezocht bij de landelijk richtlijn. Het is een gegeven dat overhead moet worden opgenomen maar nog bepaald moeten worden bij welke onderdelen dit moet worden opgenomen. Begin 2019 is deze actualisering opgepakt maar door diverse omstandigheden bij beide gemeenten is dit nog niet afgerond. Deze aanpassingen van de DVO’s is arbeidsintensief en er moet gezorgd worden dat deze weer toekomstbestendig zijn. De actualisering is inmiddels weer opgepakt waarbij is gestart met de DVO Openbare veiligheid. De DVO UDAS wordt daarna opgepakt. Rekening houden met het bovenstaande is vooralsnog een bedrag opgenomen van € 75.000,=.
009VpB40845005034
Betreft de aangifte Vennootschapsbelasting in de komende jaren.
010Mutaties reserves-5.647-2.4431.511-2.442-932-1.511
Ten opzichte van de begroting 2020 wordt € 1.511.000 minder onttrokken aan de reserves.
011Resultaat van de rekening van de baten en lasten05880-277-277865
Geen noemenswaardige mutaties.
030Beheer overige gebouwen en gronden-43-315-36-310
Geen noemenswaardige mutaties.
061Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-2.438-2.628108-2.872-2.764136
Realisatie van een extra opbrengst met 5% (€ 137.000,-) inzake de OZB cf Spoor 2.
062Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen-1.440-1.55067-1.696-1.62979
Realisatie van een extra opbrengst met 5% (€ 81.000,-) inzake de OZB cf Spoor 2.
064Belasting overig-76-934-96-930
Geen bijzondere verschillen.
HKPHulpkostenplaatsen000000
Geen noemenswaardige mutaties.
Totaal programma / taakvelden-27.770-24.77810.382-34.962-24.581-197

Meerjaren overzicht

In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

8.380

8.899

8.870

8.701

8.549

8.777

Baten

-30.503

-31.234

-32.520

-32.842

-32.860

-33.051

Saldo

-22.123

-22.335

-23.649

-24.142

-24.311

-24.274

Reserve

-3.423

-516

-373

-189

-113

-87

Totaal

-25.546

-22.851

-24.023

-24.331

-24.424

-24.362

Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024

Taakveld

Belangrijkste Ontwikkelingen in hoofdlijnen

004

In 2021 wordt het project personeelsbeleid afgerond € 179.000

007

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt met € 235.000 toe. Zoals opgenomen in de meicirculaire 2020

008

De rijksbijdrage jeugdzorg wordt met ingang van 2022 verlengd. Voordeel € 200.000

062

De OZB opbrengst wordt in 4 stappen verhoogd tot een meeropbrengst van 20% in 2024 van € 870.000

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43