Begroting 2021

5. Bedrijfsvoering

Investeringsposten

In dit overzicht is de recapitulatie opgenomen van alle nieuwe investeringen voor het programma Bedrijfsvoering.  Alle investeringen worden volledig rechtstreeks in de exploitatie verantwoord . Deze eenmalige lasten worden uit de reserve gedekt.

Taak-

Afschr.

Bedrag investering x 1.000

Nr

veld

Naam investering

term

2021

2022

2023

2024

Programma 5. Bedrijfsvoering

18-1101

0.4

Personeelsbeleid: trainees/projectleider

179

21-0400

0.4

Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009

48

21-0401

0.4

Ext. deskundigheid implementatie nieuwe en gewijzigde

15

wetgeving DMS / Archiefwet

21-0402

0.4

Implementatie kosten vervangende Software

20

21-0403

0.4

Realiseren nieuwe gemeentewerf

PM

PM

19-0407

0.4

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en

25

persoonlijk contact

Totaal programma

262

25

0

0

Toelichting

Personeelsbeleid: trainees/projectleider
Om knelpunten op het terrein van de capaciteit zoveel mogelijk te vermijden en om de kwaliteit te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de inzet van trainees en een projectleider.

Overbrengen en vernietigen analoge archiefblok 2000-2009
Overbrenging en vernietiging van het analoge archiefblok 2000 – 2009, zoals opgenomen in Archiefplan 2020 – 2025.

Externe  deskundigheid implementatie nieuwe en gewijzigde wetgeving DMS / Archiefwet
Implementatie van wettelijke verplichtingen o.g.v. o.a. TMLO, WOO en nieuwe Archiefwet.

Vervanging financieel systeem
Het betreft hier de vervanging van het huidige financieel pakket omdat het huidige pakket niet aan de eisen voldoet.

Realiseren nieuwe gemeentewerf
De oude gemeentewerf (Kerkendijk) moet plaatsmaken voor nieuwbouw Groote Hoeven. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie. Huidige plan is om de gemeentewerf samen te laten gaan met de milieustraat op een nieuwe locatie. Mocht dit niet lukken, dan wordt de nieuwe gemeentewerf op een andere locatie gerealiseerd en krijgt de milieustraat op de oude locatie een renovatie

Doorontwikkeling dienstverlening; digitalisering en persoonlijk contact
In de afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet in doorontwikkeling van de dienstverlening, met een belangrijk accent op digitalisering. Ook de komende jaren dienen verdere stappen gezet te worden in de dienstverlening, onder andere vanuit de landelijke Digitale Agenda 2020.
Om de juiste lokale keuzes te maken, aansluitend bij de hierboven vermelde doelstelling, wordt een burgertevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarmee inzicht moet worden verkregen hoe de burger denkt over de dienstverlening van onze gemeente, hoe de burger denkt over het voorzieningenniveau, hoe tevreden is men over het functioneren van de gemeente. In 2019 wordt hiervoor een nulmeting uitgevoerd. Drie jaar later, in 2022, wordt het onderzoek herhaald.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43