Begroting 2021

5. Bedrijfsvoering

Indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum: 07-09-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2021

6,15

Nb

Beschrijving:

Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting.

Bron:

Eigen gegevens

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2021

5,48

Nb

Beschrijving:

Het betreft het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet de toegestane formatieve omvang conform het formatieplan.

Bron:

Eigen gegevens

Overhead

% van totale lasten

2021

12,65

Nb

Beschrijving:

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Bron:

Eigen gegevens

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2021

656

Nb

Beschrijving:

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bron:

Eigen gegevens

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

2021

11,60

Nb

Beschrijving:

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Bron:

Eigen gegevens

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 11:18:14 met de export van 10/28/2020 11:03:43